Giá trị cốt lõi

  1. Đạo đức (Morality)

– Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi

– Biết phân biệt đúng sai

– Biết yêu thương, chia sẻ

 – Trung thực, không nói dối

– Không tự lấy đồ của người khác khi không được phép

  1. Trách nhiệm (Responsibility)

 – Giáo dục trẻ sống có trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.

  1. Tri thức (Knowledge)

– Lĩnh hội được những kiến thức cần thiết và phù hợp để chuẩn bị cho bậc tiểu học.