THỜI KHOÁ BIỂU USS 3

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 13-24 THÁNG – NURSERY 1
Năm học: 2022 – 2023

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50 – 8h30

Đón trẻ – Ăn sáng – Uống sữa

8h3 0- 8h40

Thể dục sáng

8h40 – 9h00

Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ)

Hoạt động Học

(Kỹ năng sống)

9h00 – 9h15

Uống nước trái cây/nước mát

9h15 – 9h45

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, )

HĐ phòng chức năng

Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt động sân chơi

( trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

Hoạt động góc

Hoạt động sân chơi

( trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

9h45 – 10h15

Hoạt động góc

Hoạt động góc

Hoạt động góc

Hoạt động vui chơi vận động trong lớp

9h45-10h

Hoạt  động với nước

10h15 – 11h15

Vệ sinh cá nhân – Ăn trưa

11h15 – 14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00 – 14h30

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

14h30 – 15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00 – 15h45

Tạo hình sáng tạo

 15h30 – 15h45

Aerobics

Ôn giáo dục kỹ năng sống

15h30 – 15h45

Aerobics

Ôn giáo dục kỹ năng sống

15h45 – 16h30

Làm quen bài mới

Vệ sinh chiều

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Vệ sinh chiều

Ôn bài buổi sáng

Vệ sinh chiều  

Làm quen bài mới

Vệ sinh chiều

Ôn tập chiều

Vệ sinh chiều

16h30 – 17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25-36 THÁNG – NURSERY 2
Năm học: 2022 – 2023( áp dụng từ 20.2.2023)

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50 – 8h00

Đón trẻ – Ăn sáng – Uống sữa

8h00 – 8h20

Thể dục sáng

8h30 – 8h50

Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ)

Hoạt động Học

(Kỹ năng sống)

8h50 – 9h00

Uống nước trái cây/nước mát

9h00 – 9h30

9h15-9h30

English (Ms. Tú)

9h15-9h30

English (Ms. Tú)

Hoạt động góc

Hoạt động góc

Hoạt động góc

9h30 – 10h

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Hoạt động góc

9h45 – 10h

Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể – chơi với đồ chơi trong sân)

HĐ phòng đa chức năng

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

9h45 – 10h00

Hoạt động với nước

10h – 10h20

Hoạt động góc

Hoạt động góc

Tập thuyết trình theo chủ đề

Trò chơi dân gian

Trò chơi dân gian

10h20 – 11h30

Ăn trưa- Trẻ vệ sinh, thay quần áo

11h30 – 14h00

  Ngủ trưa

14h00 – 14h30

Vận động nhẹ, vệ sinh, ăn xế , thay quần áo.

14h30 – 15h00

15h00 – 15h30

Làm quen bài mới

( hoặc làm bài trong sách)

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Hoạt động chiều

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Tập thuyết trình theo chủ đề

Ôn giáo dục kỹ năng sống

15h30 – 15h45

English (Mr. Ballad)

Aerobics

15h15 – 15h45

 Ôn tập bài buổi sáng

Hoạt động vui chơi

Aerobics

English (Mr. Ballad)

16h30 – 17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – PRE A
Năm học: 2022 – 2023( áp dụng từ 20.2.2023)

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50 – 7h25

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h25 – 8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15 – 8h45

Hoạt động  sân thượng

( Hoạt động với cây xanh)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực ngôn ngữ và giao tiếp)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực  thẩm mỹ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực tình cảm, quan hệ xã hội và kỹ năng sống)

8h45 – 9h15

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

9h15 – 9h30

Uống nước trái cây/nước mát

9h30 – 10h00

Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động sân chơi

(trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

Hoạt động góc

Hoạt động góc

Hoạt động vui chơi góc

10h00 – 10h30

Hoạt động vui chơi góc

 

Hoạt động vui chơi  góc

Hoạt động sân chơi

(trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

HĐ phòng đa chức năng ( Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt  động với nước

10h30 – 11h30

Ăn trưa

11h30 – 14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00 – 14h30

Ăn xế – Ăn sữa chua

14h30 – 15h00

Làm quen bài mới

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Ôn bài buổi sáng

Làm bài trong sách

Hoạt động chiều

15h00 – 15h45

15h- 15h30

English (Mr. Ballad)

15h – 15h30

Aerobics

15h – 15h30

Học Võ

15h – 15h30

Aerobics

15h-15h30

English (Mr. Ballad)

15h45 – 16h30

Ôn giáo dục kỹ năng sống

16h – 16h30

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Tạo hình sáng tạo hoặc làm bài trong sách

Tập thuyết trình theo chủ đề

Ôn giáo dục kỹ năng sống

16h30 – 17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B
Năm học: 2022 – 2023( áp dụng từ 20.2.2023)

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50 -7h25

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h25 -8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15 – 8h45

Hoạt động Học

( lĩnh vực thẩm mỹ)

Hoạt động Học

( lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động Học

( lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động học

( lĩnh vực kỹ năng xã hội và kỹ năng sống)

8h45 – 9h15

Hoạt động vui chơi góc

Hoạt động vui chơi  góc

Hoạt động vui chơi góc

 

Hoạt động vui chơi góc

 

Hoạt động vui chơi góc

 

Uống nước trái cây/nước mát

9h15 – 9h25

Uống nước trái cây/nước mát

Uống nước trái cây/nước mát

Uống nước trái cây/nước mát

Uống nước trái cây/nước mát

9h15 – 9h45

Hoạt  động với nước

9h25 – 10h00

Hoạt động sân chơi

( trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

HĐ phòng đa chức năng

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Trò chơi dân gian

9h25 – 9h45

Hoạt động sân chơi

( trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

9h15 – 9h45

English (Ms. Tú)

10h00 – 10h30

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

9h15 – 9h45

English (Ms. Tú)

9h15 – 9h45

English (Ms. Tú)

10h30 – 11h30

Ăn trưa

11h30 – 14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00 – 14h30

Vận động nhẹ – Ăn xế – Ăn sữa chua

14h30 – 15h00

English (Mr. Ballad)

Aerobics

Học Võ

Aerobics

English (Mr. Ballad)

15h00 – 15h45

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Tập thuyết trình

Tập thuyết trình theo chủ đề

Ôn giáo dục kỹ năng sống

15h45 – 16h30

Hoạt động vui chơi góc

Làm quen bài mới hoặc làm bài trong sách

Làm bài trong sách

15h50 – 16h20

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

 Hoạt động chiều

16h30 – 17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ  – PRE C
Năm học: 2022 – 2023( áp dụng từ 20.2.2023)

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50 -7h25

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h25 – 8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15 – 8h45

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

English (Ms. Tú)

8h45 – 9h15

Hoạt động học

( Lĩnh vực thẩm mỹ)

Hoạt động học

( lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

( lĩnh vực nhận thức)

Hoạt  động với nước

9h15 – 9h30

Uống nước trái cây/nước mát

9h30 – 10h00

HĐ phòng đa chức năng

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt động vui chơi góc

 

Hoạt động vui chơi góc

Hoạt động vui chơi góc

Hoạt động học

( lĩnh vực kỹ năng xã hội, kỹ năng sống)

10h00 – 10h30

Hoạt động sân chơi

( trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

Hoạt động sân chơi

( trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

10h30 – 11h30

Ăn trưa

11h30 – 14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00 – 14h30

English (Mr. Ballad)

Aerobics

Học Võ

Aerobics

English (Mr. Ballad)

14h30 – 15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00 – 15h45

Làm bài trong sách

Làm bài trong sách

Tạo hình sáng tạo

15h20 – 15h50

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Hoạt động chiều

15h45 – 16h30

Ôn giáo dục kỹ năng sống 

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Làm quen bài mới hoặc làm bài trong sách

Tập thuyết trình theo chủ đề

Ôn giáo dục kỹ năng sống

16h30 – 17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.