THỜI KHOÁ BIỂU USS 1

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 15 – 24 THÁNG – NURSERY 1

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h20

Ăn sáng – Uống sữa

8h20-8h40 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h40-9h10 Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

  Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi vận động, quan sát)  )

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do

9h10-9h25

Uống nước trái cây/nước mát

9g25 – 10g00 Hoạt động gòc Hoạt động góc Montessori Hoạt  động với nước

Hoạt động góc

Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc

10h00-11h00

Ăn trưa

11h00-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30 Hoạt động vui chơi Tạo hình sáng tạo Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h20

Ăn sáng – Uống sữa

8h20-8h45 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h45-9h00 English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động góc Montessori
9h00-9h10

Uống nước trái cây/nước mát

9g10 -9h30 Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi vận động, quan sát)

9h30 – 9h45

Hoạt  động với nước

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

9h30-10h00 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
10h00-11h00

Ăn trưa

11h00-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30 Hoạt động vui chơi Tạo hình sáng tạo Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 1 – PRE A

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h10

Ăn sáng – Uống sữa

8h10- 8h30 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h30- 9h00 Hoạt động góc Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc
9h00-9h15

Uống nước trái cây/nước mát

9h30-9h50 English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Giáo dục kỹ năng sống và tập thuyết trình
 
9h50-10h20 Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt  động với nước Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

10h30-11h30

Ăn trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Hoạt động chiều English

(Ms. Ngân)

Aerobics English

(Ms. Ngân)

Aerobics
14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30 Học Võ Hoạt động vui chơi Hoạt động chiều Tạo hình sáng tạo English

(Ms. Ngân)

15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-16h30

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ   

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B

 THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15-8h45 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học English

(Mr. Ngân)

Hoạt động Học Hoạt động Học

Hoạt động góc Montessori

8h45-9h00

Uống nước trái cây/nước mát

9h00-9h30 English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Giáo dục kỹ năng sống – Tập thuyết trình
9h30 – 10h00  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian – Chơi với đồ chơi ngoài trời)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh – Chơi với đồ chơi ngoài trời

Hoạt  động với nước Hoạt động với cát Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

10h00-10h30 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
10h30-11h30

Ăn trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Học võ Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30 Tạo hình sáng tạo English

(Ms. Ngân)

Hoạt động chiều English

(Ms. Ngân)

English

(Ms. Ngân)

15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động chiều
16h00-16h30

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ – PRE C 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h10

Ăn sáng – Uống sữa

8h10-8h50 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h50-9h00

Uống nước trái cây/nước mát

9h00-9h30 Hoạt động ngoài trời

( quan sát – chơi với đồ chơi ngoài trời )

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh – chơi với đồ chơi ngoài trời)

Hoạt  động với nước Hoạt động với cát Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian – Chơi với đồ chơi ngoài trời

9h30- 10h00 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
10h00-10h30 English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Giáo dục kỹ năng sống – Tập thuyết trình
10h30-11h30

Ăn trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Học Võ Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30 Tạo hình sáng tạo English

(Ms. Ngân)

Hoạt động chiều English

(Ms. Ngân)

English

(Ms. Ngân)

15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-16h30

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.