THỜI KHOÁ BIỂU USS 2

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

(Cô Thúy Hằng – Cô Thủy)

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h45 – 7h30

Đón trẻ

7h30 – 8h20

Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa

8h20 – 8h40

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

8h40 – 8h50

THỂ DỤC

HOẠT ĐỘNG VỚI     ĐỒ VẬT

NHẬN BIẾT             PHÂN BIỆT

Hoạt động với nước

NHẬN BIẾT TẬP NÓI

8h50 – 9h05

English

(Mr. Mark)

Múa hiện đại

English

(Mr. Mark)

Múa hiện đại

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

9h05 – 9h15

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

9h15 – 9h40

Hoạt động ngoài trời

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT

Hoạt động ngoài trời

9h40 – 10h00

Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori

10h00 – 13h45

Ăn trưa –  Trẻ vệ sinh- Tthay quần áo – Ngủ trưa

13h45 – 15h00

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

15h00 – 15h30

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

15h15 – 15h30

English (Mr. Ngân)

 

English (Mr. Ngân)

 

 

15h30 – 16h15

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

16h15 – 16h30

Trò chơi phát triển    thể lực

Trò chơi phát triển    ngôn ngữ

Trò chơi phát triển    thể lực

Trò chơi phát triển    ngôn ngữ

Trò chơi phát triển      thể lực

16h30 – 17h15

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – PRE A

(Cô Ánh Tuyết –  Cô Vũ Loan)

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h45 – 7h30

Đón trẻ

7h30 – 8h20

Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa

8h20 – 8h50

English

(Mr. Mark)

 English   

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

 English   

(Ms. Ngân)

 English

(Ms. Ngân)

8h50 – 9h05

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

9h05 – 9h35

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Múa hiện đại

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Múa hiện đại

Hoạt động với nước

9h35 – 10h00

Tìm hiểu môi trường xung quanh

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Văn học

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Tạo hình

10h00 – 10h15

Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori

10h15 – 10h30

Vệ sinh cá nhân

10h30 – 11h30

Ăn trưa

11h30 – 13h45

Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa  – Vệ sinh cá nhân

13h45 – 14h15

English

(Mr. Ngân)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

English

(Mr. Ngân)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Đàn

14h15 – 15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

15h00 – 15h30

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

15h30 – 16h00

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

16h00 – 16h30

Tạo hình

Làm quen với Toán

Thể dục

Âm nhạc

Văn học

16h30 – 17h15

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

* Tuyển sinh thường xuyên lớp YogaKid.

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B

(Cô Nghĩa –  Cô Hiền)

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h45 – 7h30

Đón trẻ

7h30 – 8h20

Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa

8h20 – 8h40

 Tìm hiểu MTXQ

Văn học

Âm nhạc

Hoạt động với nước

Thể dục

8h40 – 8h50

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

8h50 – 9h05

Hoạt động ngoài trời (Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h05 – 9h35

English

(Mr. Mark)

8:50-9:20

English   

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

8:50-9:20

English   

(Ms. Ngân)

8:50-9:20

English   

(Ms. Ngân)

9h35 – 10h30

Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori

Múa hiện đại

Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori

    Múa hiện đại

Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori

10h30 – 13h45

Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa – Vệ sinh cá nhân

13h45 – 14h15

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

14h15 – 14h45

English

(Mr. Ngân)

Toán dự bị lớp Một

English

(Mr. Ngân)

Toán dự bị lớp Một

Đàn

15h00 – 15h30

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động góc Montessori

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

15h30 – 16h00

Hoạt động góc Montessori

Thể dục

Tìm hiểu môi trường xung quanh

Văn học

Hoạt động góc Montessori

16h00 – 16h30

Văn học

Tạo hình

Tiếng Việt dự bị    lớp Một

Tạo hình

Âm nhạc

16h30 – 17h15

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước.

* Tuyển sinh thường xuyên lớp YogaKid và Toán trí tuệ Superbrain.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ  – PRE C

(Cô Khánh Vân )

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h45 – 7h30

Đón trẻ

7h30 – 8h20

Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa

8h20 – 8h50

Tìm hiểu MTXQ

Múa hiện đại

Âm nhạc

Múa hiện đại

Hoạt động với nước

8h50 – 9h20

Hoạt động ngoài trời

 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động ngoài trời

Văn học

9h20 – 9h35

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

9h35 – 10h05

English

(Mr. Mark)

9:20-9:50

English PRE C

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

9:20-9:50

English PRE C

(Ms. Ngân)

9:20-9:50

English PRE C

(Ms. Ngân)

10h05 – 10h30

Toán dự bị lớp Một

Tạo hình

Toán dự bị lớp Một

Tiếng Việt dự bị    lớp Một

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h30 – 13h45

Vệ sinh cá nhân – Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa

13h45 – 14h15

Hoạt động chiều          

14h15 – 14h45

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

14h45 – 15h15

English

(Mr. Ngân)

Hoạt động góc Montessori

English

(Mr. Ngân)

Hoạt động góc Montessori

Đàn

15h15 – 16h30

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Văn học

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Thể dục

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

16h00 – 16h40

Âm nhạc

Toán dự bị lớp Một

Tiếng Việt dự bị       lớp Một

Tạo hình

Tiếng Việt dự bị lớp Một

16h40 – 17h15

Vệ sinh cá nhân – Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

* Tuyển sinh thường xuyên lớp YogaKid và Toán trí tuệ Superbrain.