THỜI KHOÁ BIỂU USS 5

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG – NURSERY 1 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

7h00-7h45

Đón trẻ

7h45-8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15- 8h30

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

8h30- 9h00

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động
(Chơi cát động lực)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

9h00-9h10

Uống nước trái cây/nước mát

9h10-9h35

Hoạt động học

Hoạt động học

Học

AeroBics

Hoạt động phòng Montessori

Học

AeroBics

9h35-10h20

Vui chơi trong lớp

Vui chơi trong lớp

Vui chơi trong lớp

Hoạt động học

Vui chơi trong lớp

10h20-11h30

Ăn trưa – Tráng miệng trái cây – Vệ sinh trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Vận động với nhạc

Vận động với nhạc

Vận động với nhạc

Vận động với nhạc

Vận động với nhạc

14h30-15h30

Ăn xế – Ăn sữa chua-vệ sinh chiều

15h30-16h00

Hoạt động ôn chiều

Hoạt động ôn chiều

Tạo hình sáng tạo

Hoạt động ôn chiều

Hoạt động vui chơi

16h00-16h20

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động vui chơi trong lớp

Hoạt động vui chơi

 trong lớp

Hoạt động vui chơi trong lớp

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

16h20-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh vui lòng trang bị đồ bơi cho trẻ.

* Ghi chú: Thời gian biểu có thể điều chỉnh tùy theo thời tiết và tình hình hoạt động thực tế (Lễ hội,tham quan dã ngoại, các hoạt dộng đặc biệt…)

 

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG – NURSERY 2 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

7h00-7h30

Đón trẻ

7h30-8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15- 8h30

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

Tắm nắng

Thể dục sáng

8h30- 9h00

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Chăm sóc vườn cây 

9h00-9h10

Uống nước trái cây/nước mát

9h10-9h35

Hoạt động học

Hoạt động học

Học

AeroBics

Hoạt động học

Học

AeroBics

9h35-10h20

Hoạt động phòng Montessori

Vui chơi trong lớp

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Vui chơi trong lớp

Vui chơi trong lớp

10h20-11h30

Ăn trưa – Tráng miệng trái cây – Vệ sinh trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Ăn xế – Ăn sữa chua

14h30-15h00

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

English

Mr.Ballad

English

Mr.Ballad

Hoạt động phòng Montessori

15h00-16h05

Hoạt động ôn chiều

Hoạt động ôn chiều

Vui chơi trong lớp

Tạo hình sáng tạo

Vui chơi trong lớp

16h05-16h30

Giáo dục kỹ năng sống

( tập tự phục vụ )

Vui chơi trong lớp

Hoạt động ôn chiều

Giáo dục kỹ năng sống

( tập tự phục vụ )

Hoạt động ôn chiều

16h20-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh vui lòng trang bị đồ bơi cho trẻ.

* Ghi chú: Thời gian biểu có thể điều chỉnh tùy theo thời tiết và tình hình hoạt dộng thực tế (Lễ hội,tham quan dã ngoại, các hoạt dộng đặc biệt…)                                                                                                                                                    

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – PRE A 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

7h00-7h20

Đón trẻ

7h20-7h30

Tắm nắng -thể dục sáng

7h30- 8h00

Ăn sáng- uống sữa

Ăn sáng- uống sữa

Ăn sáng- uống sữa

Ăn sáng- uống sữa

Ăn sáng- uống sữa

8h00 – 8h30

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

8h30 – 9h00

Hoạt động phòng Montessori

Hoạt động phòng Montessori

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

9h00 9h05

Uống nước trái cây/nước mát

9h05-9h30

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Học

AeroBics

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Học

AeroBics

9h35-10h20

Khám phá  khoa học

Hoạt động với nước

(9h30 – 9h50)

Vui chơi trong lớp

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Tạo hình sáng tạo

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

10h20-11h30

Ăn trưa-ăn trái cây- vệ sinh cho trẻ

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Ăn xế – Ăn sữa chua

14h30 – 15h00

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

English

Mr.Ballad

English

Mr.Ballad

Vệ sinh chiều

15h00-15h30

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

Nghe cô kể chuyện

15h30-16h00

Hoạt động ôn chiều

Giáo dục

 kỹ năng sống

Giáo dục

 kỹ năng sống

Hoạt động ôn chiều

Giáo dục kỹ năng sống

(tập thuyết trình)

16h05-16h30

Vui chơi trong lớp

Hoạt động ôn chiều

Vui chơi trong lớp

Hoạt động phòng Montessori

Vui chơi trong lớp

16h20-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh vui lòng trang bị đồ bơi cho trẻ.

* Ghi chú: Thời gian biểu có thể điều chỉnh tùy theo thời tiết và tình hình hoạt dộng thực tế (Lễ hội,tham quan dã ngoại, các hoạt dộng đặc biệt…)

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

7h00-7h20

Đón trẻ

7h20-7h30

Tắm nắng -thể dục sáng

7h30-8h00

Ăn sáng – Uống sữa

8h00- 8h30 

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

8h30 9h00

Khám phá  khoa học

Giáo dục

kỹ năng sống

Khám phá  khoa học

Tạo hình sáng tạo

English

(Mr. Hải)

08h55 – 9h00

Uống nước trái cây/nước mát

9h00-9h30

Hoạt động phòng Montessori

Hoạt động với nước

(9h00 – 9h30)

Vui chơi trong lớp

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

Hoạt động vui chơi

9h30-10h00

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động với đồ vật

Học

AeroBics

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Học

AeroBics

10h00-10h30

Tạo hình sáng tạo

Hoạt động vui chơi

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động phòng Montessori

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

10h30-11h30

Ăn trưa-ăn trái cây- vệ sinh cho trẻ

11h30-13h50

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Ăn xế – Ăn sữa chua

14h30-15h00

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

English

Mr.Ballad

(14h00-14h30)

English

Mr.Ballad

(14h00-14h30)

Vệ sinh chiều

15h00-15h30

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

Hoạt động chiều

15h30-16h05

Hoạt động chiều

Hoạt động phòng Montessori

Hoạt động chiều

Giáo dục kỹ năng sống

Giáo dục kỹ năng sống

(tập thuyết trình)

16h05-16h35

Vui chơi trong lớp

Ôn chiều

Vui chơi trong lớp

Hoạt động chiều

Ôn chiều

16h35-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh vui lòng trang bị đồ bơi cho trẻ.

* Ghi chú: Thời gian biểu có thể điều chỉnh tùy theo thời tiết và tình hình hoạt dộng thực tế (Lễ hội,tham quan dã ngoại, các hoạt dộng đặc biệt…)                                                                     

THỜI KHÓA BIỂU LỚP – PRE C 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

7h00-7h20

Đón trẻ

7h20-7h30

Tắm nắng -thể dục sáng

7h30-8h00

Ăn sáng – Uống sữa

8h00- 8h30 

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

Hoạt động học

8h30 9h00

Khám phá  khoa học

Giáo dục kỹ năng sống

Khám phá  khoa học

Tạo hình sáng tạo

English

(Mr. Hải)

08h55 – 9h00

Uống nước trái cây/nước mát

9h00-9h30

Hoạt động vui chơi

Hoạt động phòng Montessori

Hoạt động vui chơi

English

(Mr. Hải)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

9h30-10h00

Nghe cô kể chuyện

Hoạt động vui chơi

Học

AeroBics

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Học

AeroBics

10h00-10h30

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động với nước

(9h50 – 10h15)

English

(Mr. Hải)

Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

10h30-11h30

Ăn trưa-ăn trái cây- vệ sinh cho trẻ

11h30-13h50

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Ăn xế – Ăn sữa chua

14h30-15h00

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

Vệ sinh chiều

15h00-15h30

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

English

Mr.Ballad

English

Mr.Ballad

Hoạt động chiều

15h30-16h00

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Giáo dục kỹ năng sống

(tập thuyết trình)

16h05-16h35

Hoạt động phòng Montessori

Vui chơi trong lớp

Vui chơi trong lớp

Hoạt động phòng Montessori

Vui chơi trong lớp

16h35-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh vui lòng trang bị đồ bơi cho trẻ.

* Ghi chú: Thời gian biểu có thể điều chỉnh tùy theo thời tiết và tình hình hoạt dộng thực tế (Lễ hội,tham quan dã ngoại, các hoạt dộng đặc biệt…)