THỜI KHOÁ BIỂU USS 6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NHÀ TRẺ NURSERY

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h35 – 8h20 Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h30 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h30- 8h45 Hoạt động sân chơi Hoạt động chăm sóc cây xanh Hoạt động với nước Hoạt động với cát Hoạt động sân chơi     ( Trò chơi dân gian)
8h45 – 9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00 – 9h15 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Hoạt động ngoài trời (Chơi tự do)
9h00 – 10h00 Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi
10h00 – 11h15 Ăn trưa
11h15 – 14h00 Ngủ trưa
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua –  Trẻ vệ sinh thay quần áo
15h00 – 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h30 – 16h00 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều
16h00-17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Nội dung học cụ thể được gửi qua Sổ Báo Bài hàng tuần đến quý Phụ huynh. Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP PRE A

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h35 – 8h30 Ăn sáng – Uống sữa
8h30 – 8h50 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h50- 9h00 Hoạt động sân chơi Hoạt động chăm sóc cây xanh Hoạt động với nước Hoạt động với cát Hoạt động sân chơi
9h00 – 9h15 Uống nước trái cây/nước mát
9h15 – 9h45 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Hoạt động ngoài trời
9h45 – 10h15 Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi
10h00 – 11h15 Ăn trưa
11h15 – 14h00 Ngủ trưa
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua –  Trẻ vệ sinh thay quần áo
15h00 – 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và thuyết trình Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và thuyết trình
15h30 – 16h00 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều
16h00-17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Nội dung học cụ thể được gửi qua Sổ Báo Bài hàng tuần đến quý Phụ huynh. Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP PRE B

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h35 – 8h20 Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h30 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h30- 8h45 Hoạt động sân chơi Hoạt động chăm sóc cây xanh Hoạt động với nước Hoạt động với cát Hoạt động sân chơi     ( Trò chơi dân gian)
8h45 – 9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00 – 9h15 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Hoạt động ngoài trời (Chơi tự do)
9h00 – 10h00 Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi
10h00 – 11h15 Ăn trưa
11h15 – 14h00 Ngủ trưa
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua –  Trẻ vệ sinh thay quần áo
15h00 – 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và thuyết trình Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và thuyết trình
15h30 – 16h00 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều
16h00-17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Nội dung học cụ thể được gửi qua Sổ Báo Bài hàng tuần đến quý Phụ huynh. Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP PRE C

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h35 – 8h20 Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h30 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h30- 8h45 Hoạt động sân chơi Hoạt động chăm sóc cây xanh Hoạt động với nước Hoạt động với cát Hoạt động sân chơi     ( Trò chơi dân gian)
8h45 – 9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00 – 9h15 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Hoạt động ngoài trời (Chơi tự do)
9h00 – 10h00 Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi Aerobics Hoat động góc với đồ chơi
10h00 – 11h15 Ăn trưa
11h15 – 14h00 Ngủ trưa
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua –  Trẻ vệ sinh thay quần áo
15h00 – 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và thuyết trình Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và thuyết trình
15h30 – 16h00 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều
16h00-17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Nội dung học cụ thể được gửi qua Sổ Báo Bài hàng tuần đến quý Phụ huynh. Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.