THỜI KHOÁ BIỂU USS 1

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 12 – 24 THÁNG – NURSERY 1

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30-8h20 Ăn sáng – Uống sữa
8h20- 8h40 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h40-9h10 Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi vận động, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

9h10-9h25 Uống nước trái cây/nước mát
9h25 – 10h00 Hoạt động vui chơi Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động với nước

Hoạt động góc

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động vui chơi
10h00-11h00 Ăn trưa
11h00-14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00-14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00-15h30 Hoạt động vui chơi Tạo hình sáng tạo Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30-8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15– 8h45 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h45-9h00 English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động góc Montessori
9h00-9h10 Uống nước trái cây/nước mát
9h10 -9h30 Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi vận động, quan sát)

9h30 – 9h45

Hoạt  động với nước

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

9h30-10h00 Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động vui chơi Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

10h00-11h00 Ăn trưa
11h00-14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00-14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00-15h30 Hoạt động vui chơi Tạo hình sáng tạo Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 1 – PRE A1

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30-8h10 Ăn sáng – Uống sữa
8h10- 8h30 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h30- 9h00 Hoạt động vui chơi Hoạt động góc Montessori Hoạt động vui chơi Hoạt động góc Montessori Hoạt động vui chơi
9h00-9h15 Uống nước trái cây/nước mát
9h30-9h50 English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động vui chơi
9h50-10h20 Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt  động với nước Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

 

10h30-11h30 Ăn trưa
11h30-14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00-14h30 Hoạt động chiều English

(Mr. Thái)

Aerobics English

(Mr. Thái)

Aerobics
14h30-15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00-15h30 Học Đàn Hoạt động vui chơi Hoạt động chiều Tạo hình sáng tạo 15h10-15h30

English

(Mr. Thái)

15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 2 – PRE A2              

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30-8h10 Ăn sáng – Uống sữa
8h10- 8h30 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h30 -9h00 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi vận động, quan sát)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

 

Hoạt  động với nước

 

(Chơi cát)

 

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

9h00-9h50 Uống nước trái cây/nước mát – Hoạt động vui chơi
9h50-10h10 English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động góc Montessori
10h10-10h30 Hoạt động vui chơi Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động vui chơi Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động vui chơi
10h30-11h30 Ăn trưa
11h30-14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00-14h30 Tạo hình sáng tạo Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h10 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h10-15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

15h30-16h00 Học Đàn English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

*  Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI 1 – PRE B1

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30-8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15-8h45 English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động góc Montessori
8h45-9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00-9h30 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
9h30 – 10h00 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

Hoạt  động với nước Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

10h00-10h30 Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

10h30-11h30 Ăn trưa
11h30-14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00-14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00 Học Đàn Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00-15h30 Tạo hình sáng tạo English

(Mr. Thái)

Học Vẽ English

(Mr. Thái)

14h50-15h10

English

(Mr. Thái)

15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động chiều
16h00-17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

*  Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI 2 – PRE B2

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30-8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15-8h45 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h45-9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00-9h30 English

(Mr. Thái)

 

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động góc Montessori
9h30 – 10h00 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

Hoạt động góc Montessori Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

10h00-10h30 Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt  động với nước Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

10h30-11h30 Ăn trưa
11h30-14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00-14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00 Học Đàn Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00-15h30 Tạo hình sáng tạo English

(Mr. Thái)

Học Vẽ English

(Mr. Thái)

Hoạt động chiều
15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập 15h50-16h10

English

(Mr. Thái)

16h00-17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

*  Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ – PRE C 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50-7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30-8h10 Ăn sáng – Uống sữa
8h10-8h50 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h50-9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00-9h30 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

 

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

Hoạt  động với nước Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

9h30- 10h10 Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

Hoạt động góc

Montessori

10h10-10h40 English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

 

English

(Mr. Thái)

 

English

(Mr. Mark)

 

Hoạt động góc

Montessori

10h45-11h30 Ăn trưa
11h30-14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00-14h30 Học Đàn Hoạt động chiều Aerobics Hoạt động chiều Aerobics
14h30-15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00-15h30 Tạo hình sáng tạo

 

English

(Mr. Thái)

Hoạt động chiều English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

15h30-16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

*  Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.