THỜI KHOÁ BIỂU USS 1

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 15 – 24 THÁNG – NURSERY 1

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h20

Ăn sáng – Uống sữa

8h20-8h40

Hoạt động Học

 

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

8h40-9h10

Hoạt động ngoài trời

 (Chơi tự do)

 

  Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

 (Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi vận động, quan sát)  )

Hoạt động ngoài trời

 (Chơi tự do

9h10-9h25

Uống nước trái cây/nước mát

9g25 – 10g00

Hoạt động gòc

Hoạt động góc Montessori

Hoạt  động với nước

Hoạt động góc

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc  

10h00-11h00

Ăn trưa

11h00-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Aerobics

Hoạt động chiều

Aerobics

14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30

Hoạt động vui chơi

Tạo hình sáng tạo

Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

15h30-16h00

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

16h00-176h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

               

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h20

Ăn sáng – Uống sữa

8h20-8h45

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

8h45-9h00

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động góc Montessori

9h00-9h10

Uống nước trái cây/nước mát

9g10 -9h30

Hoạt động ngoài trời

 (Chơi tự do)

 

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi vận động, quan sát)

9h30 – 9h45

Hoạt  động với nước

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt động ngoài trời

 (Chơi tự do)

9h30-10h00

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

10h00-11h00

Ăn trưa

11h00-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Aerobics

Hoạt động chiều

Aerobics

14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30

Hoạt động vui chơi

Tạo hình sáng tạo

Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

15h30-16h00

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

16h00-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 1 – PRE A

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h10

Ăn sáng – Uống sữa

8h10- 8h30

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

8h30- 9h00

Hoạt động góc

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc

9h00-9h15

Uống nước trái cây/nước mát

9h30-9h50

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Giáo dục kỹ năng sống và tập thuyết trình

 

 

 

 

 

 

9h50-10h20

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát)

Hoạt  động với nước

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

 (Chơi tự do)

 

10h30-11h30

Ăn trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Hoạt động chiều

English

(Ms. Ngân)

Aerobics

English

(Ms. Ngân)

Aerobics

14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30

Học Võ

Hoạt động vui chơi

Hoạt động chiều

Tạo hình sáng tạo

English

(Ms. Ngân)

15h30-16h00

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

16h00-16h30

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ   

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B

 

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15-8h45

Hoạt động Học

 

Hoạt động Học

 

Hoạt động Học English

(Mr. Ngân)

Hoạt động Học

 

Hoạt động Học

Hoạt động góc Montessori

8h45-9h00

Uống nước trái cây/nước mát

9h00-9h30

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Giáo dục kỹ năng sống – Tập thuyết trình

9h30 – 10h00

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian – Chơi với đồ chơi ngoài trời)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh – Chơi với đồ chơi ngoài trời

Hoạt  động với nước

Hoạt động với cát

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

10h00-10h30

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

10h30-11h30

Ăn trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Học võ

Hoạt động chiều

Aerobics

Hoạt động chiều

Aerobics

14h30-15h00

 

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30

Tạo hình sáng tạo

English

(Ms. Ngân)

Hoạt động chiều                                                           

English

(Ms. Ngân)

English

(Ms. Ngân)

15h30-16h00

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động chiều

16h00-16h30

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ – PRE C 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h50-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng

7h30-8h10

Ăn sáng – Uống sữa

8h10-8h50

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

Hoạt động Học

8h50-9h00

Uống nước trái cây/nước mát

9h00-9h30

Hoạt động ngoài trời

( quan sát – chơi với đồ chơi ngoài trời )

 

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh – chơi với đồ chơi ngoài trời)

Hoạt  động với nước

Hoạt động với cát

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian – Chơi với đồ chơi ngoài trời

9h30- 10h00

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động góc Montessori

10h00-10h30

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

English

(Ms. Ngân)

English

(Mr. Mark)

Giáo dục kỹ năng sống – Tập thuyết trình

10h30-11h30

Ăn trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30

Học Võ

Hoạt động chiều

Aerobics

Hoạt động chiều

Aerobics

14h30-15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua

15h00-15h30

Tạo hình sáng tạo

 

English

(Ms. Ngân)

Hoạt động chiều

English

(Ms. Ngân)

English

(Ms. Ngân)

15h30-16h00

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

16h00-16h30

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.