THỜI KHOÁ BIỂU USS 2

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 18 – 24 THÁNG – NURSERY 1

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h50 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

8h50 9h00 Hoạt động Học
9h00 9h15 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h15 9h30 Hoạt động ngoài trời Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời Hoạt động với nước Hoạt động ngoài trời
9h30 – 10h00 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h00 – 11h00 Ăn trưa
11h00 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 14h30 Hoạt động chiều
14h30 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
15h30 16h00 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
16h00 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

  * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

(Cô Thủy – Cô Quỳnh – Cô Tuyền) 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

8h40 8h50 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h50 – 9h00 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h00 9h15 English

(Mr. Mark)

Hoạt động ngoài trời English

(Mr. Mark)

Hoạt động ngoài trời Hoạt động ngoài trời
9h15 9h30 Hoạt động ngoài trời Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời
9h30 – 10h00 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động với nước Vui chơi trong lớp
10h00 – 14h00 Ăn trưa –  Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 15h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
15h00 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h30 16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00 17h00 16h00 16h15

English (Ms Thái)

16h00 16h15

English (Ms Thái)

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

(Cô Khánh Vân  – Cô Vi) 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

8h40 8h50 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
8h50 – 9h00 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h00 9h15 English

(Mr. Mark)

Hoạt động ngoài trời English

(Mr. Mark)

Hoạt động ngoài trời Hoạt động ngoài trời
9h15 9h30 Hoạt động ngoài trời Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời
9h30 – 10h00 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động với nước Vui chơi trong lớp
10h00 – 14h00 Ăn trưa –  Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 15h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
15h00 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h30 16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00 17h00 16h00 16h15

English (Ms Thái)

16h00 16h15

English (Ms Thái)

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 1 – PRE A1

(Cô Loan – Cô Hiền) 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

8h40 9h00 Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động Học Hoạt động với nước Hoạt động Học
9h00 9h15 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h15 – 10h00 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

9h30

Múa hiện đại

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

9h30

Múa hiện đại

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

10h00 – 10h15 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h15 – 10h30 Vệ sinh cá nhân
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa  – Vệ sinh cá nhân
14h00 14h20 Ăn xế – Ăn sữa chua
14h20 14h40 English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Học Đàn
14h40 – 15h15 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h15 – 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 2  – PRE A2

(Cô Lệ – Cô Cẩm Vân) 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động với nước Hoạt động Học
8h40 9h00 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

9h00 9h15 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h15 – 10h00 Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

9h30

Múa hiện đại

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h30

Múa hiện đại

Hoạt động ngoài trời (Chơi cát)
10h00 – 10h15 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h15 – 11h30 Vệ sinh – Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa – Vệ sinh cá nhân
14h00 14h20 English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Học Đàn
14h20 14h40 Ăn xế – Ăn sữa chua
14h40 15h15 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h15 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI 1 – PRE B1

(Cô Thu Trang – Cô Nghĩa)  

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h45  Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động Học Hoạt động Học
8h45 – 9h10 Hoạt động Học Múa hiện đại Hoạt động Học Múa hiện đại Hoạt động Học
 9h10 – 9h15 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h15 9h40 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

9h40 – 10h30 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động với nước
10h30 – 14h00 Ăn trưa – Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 14h40 Ăn xế – Ăn sữa chua
 

14h40 15h05

English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Học Đàn
15h05 16h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI 2 – PRE B2

(Cô Phương – Cô Đào)  

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h45 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động với nước
8h45 – 9h10  Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động Học
 9h10 – 9h15 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h15 9h40 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

9h40 – 10h05 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

10h05 – 10h30   Múa hiện đại   Múa hiện đại  
10h30 – 14h00 Vệ sinh cá nhân – Ăn trưa – Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 14h40 Ăn xế – Ăn sữa chua
 

14h40 15h05

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h05 15h30 English

(Mr. Thái)

Hoạt động góc Montessori English

(Mr. Thái)

Hoạt động góc Montessori Học Đàn
15h30 – 16h00 Hoạt động góc Montessori
16h00 17h00 Vệ sinh cá nhân – Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ – PRE C

(Cô Hằng – Cô Thi)  

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h50 Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Múa hiện đại Hoạt động Học Múa hiện đại Hoạt động Học
8h50 – 9h20 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(TC dân gian/vận động)

Hoạt động Học Hoạt động với nước
9h20 – 9h40 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h40 – 10h05 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h05 10h30 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

10h30 – 14h00 Ăn trưa – Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 14h30 Hoạt động chiều
14h30 15h05 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h05 – 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
15h30 16h00 English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Học Đàn
16h00 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.