THỜI KHOÁ BIỂU USS 2

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 18 – 24 THÁNG – NURSERY 1

(Cô Thúy Hằng  – Cô Bích Trâm)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động Học
8h40 8h50 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

8h50 – 9h05  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

Múa hiện đại  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

9h05 9h15 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h15 9h40 Hoạt động ngoài trời  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời Hoạt động với nước Hoạt động ngoài trời
9h40 – 10h00 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h00 – 13h45 Ăn trưa –  Trẻ vệ sinh- Tthay quần áo – Ngủ trưa
13h45 15h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h00 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
15h15 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h30 – 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

(Cô Ánh Tuyết  – Cô Mi Sa)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

8h40 8h50 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động với nước Hoạt động Học
8h50 – 9h05 English

(Mr. Mark)

Múa hiện đại English

(Mr. Mark)

Múa hiện đại  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

9h05 9h15

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

9h15 9h40 Hoạt động ngoài trời  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời
9h40 – 10h00 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h00 – 13h45 Ăn trưa –  Trẻ vệ sinh- Tthay quần áo – Ngủ trưa
13h45 15h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h00 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
15h15 15h30 English (Mr. Thái) English (Mr. Thái)

15h30 – 16h00

Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori

16h00 17h15

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – PRE A

 (Cô Phương –  Cô Kim Liên – Cô Thủy)

THỜI GIAN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h50 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

8h50 9h05 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h05 – 9h35 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Múa hiện đại Hoạt động với nước
9h35 10h00 Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động Học  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động Học
10h00 – 10h15 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h15 – 10h30 Vệ sinh cá nhân
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 13h45 Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa  – Vệ sinh cá nhân
13h45 14h15 English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Đàn
14h15 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
15h00 – 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h30 – 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B

(Cô Vương –  Cô Vi)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40 Hoạt động Học Hoạt động với nước Hoạt động Học
8h40 – 8h50 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
8h50 9h05 Hoạt động ngoài trời (Chơi cát) Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h05 – 9h35 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

9h35 – 10h30 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori Múa hiện đại Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori     Múa hiện đại Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h30 – 13h45 Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa – Vệ sinh cá nhân
13h45 14h15 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h15 14h45 English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Đàn
15h00 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h30 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ  – PRE C

(Cô Nghĩa – Cô Hiền) 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h50 Hoạt động Học Múa hiện đại Hoạt động Học Múa hiện đại Hoạt động với nước
8h50 – 9h20 Hoạt động ngoài trời  Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động ngoài trời Hoạt động Học
9h20 – 9h35 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h35 – 10h05 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

 English

(Mr. Thái)

 English

(Mr. Thái)

10h05 – 10h30 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h30 – 13h45 Vệ sinh cá nhân – Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa
13h45 14h15 Hoạt động chiều
14h15 14h45 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h45 15h15 English

(Mr. Thái)

Hoạt động góc Montessori English

(Mr. Thái)

Hoạt động góc Montessori Đàn
15h15 – 16h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h30 17h15 Vệ sinh cá nhân – Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước