THỜI KHOÁ BIỂU USS 2

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 18 – 24 THÁNG – NURSERY 1

(Cô Thúy Hằng  – Cô Kim Liên)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h40 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động với nước

Chăm sóc cây xanh

8h40 8h50 Hoạt động Học
8h50 9h20 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h20 9h40 Hoạt động ngoài trời  Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời  Múa hiện đại  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h40 – 10h00 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h00 – 11h00 Ăn trưa
11h00 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 14h30 Hoạt động chiều
14h30 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
15h30 16h00 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2

(Cô Thủy  –  Cô Yến Oanh  –  Cô Thùy Trang)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h40  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

8h40 8h55 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động với nước

Chăm sóc cây xanh

8h55 – 9h10 English

(Mr. Mark)

 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

English

(Mr. Mark)

Hoạt động ngoài trời Hoạt động Học
9h10 9h20 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h20 9h40 Hoạt động ngoài trời Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời
9h40 – 10h00 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h00 – 13h45 Ăn trưa –  Trẻ vệ sinh- Thay quần áo – Ngủ trưa
13h45 14h15 Hoạt động chiều
14h15 14h45 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h45 15h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
15h00 17h15 English (Mr. Thái) Hoạt động góc Montessori English (Mr. Thái) Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 1 – PRE A1

(Cô Quỳnh – Cô Vi)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h35 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

8h50 9h10 Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động Học  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động Học
9h10 9h20 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h20 – 9h35 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học ·Hoạt động với nước

·Chăm sóc cây xanh

9h35 – 10h00 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

        Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

    Múa hiện đại
10h00 – 10h15 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h15 – 10h30 Vệ sinh cá nhân
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 13h45 Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa  – Vệ sinh cá nhân
13h45 14h05 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Đàn
14h05 14h25 English

(Mr. Thái)

Hoạt động góc Montessori English

(Mr. Thái)

Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
14h25 – 14h55 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h55 – 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 2  – PRE A2 

(Cô Vân –  Cô Vương)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h35 Hoạt động Học  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động Học
8h35 8h55 English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

9h10 9h20 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h20 – 9h35 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học · Hoạt động với nước

· Chăm sóc cây xanh

9h35 – 10h00 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

        Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Múa hiện đại
10h00 – 10h15 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h15 – 10h30 Vệ sinh cá nhân
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 13h45 Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa  – Vệ sinh cá nhân
13h45 14h05 15h05 – 15h20

English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập 15h05 – 15h20

English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
14h05 14h25 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h25 – 14h55 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Đàn
14h55 – 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI 1 – PRE B1

(Cô Vũ Loan  – Cô Hiền)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 Hoạt động Học  Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động Học ·     Hoạt động với nước

·     Chăm sóc cây xanh

Hoạt động Học
8h45 8h55 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
8h55 9h15  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

English

(Mr. Thái)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Thái)

9h15 – 9h30 9h10 – 9h30

English

(Mr. Mark)

Hoạt động ngoài trời (Chơi cát) 9h10 – 9h30

English

(Mr. Mark)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h30 – 10h00 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
10h00 – 10h30 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori Múa hiện đại Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori     Múa hiện đại Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h30 – 13h45 Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa – Vệ sinh cá nhân
13h45 14h00 Hoạt động chiều
14h00 – 14h25 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h25 14h45 English

(Mr. Thái)

Hoạt động chiều English

(Mr. Thái)

Hoạt động chiều Đàn
14h45 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h30 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI 2 – PRE B2

(Cô Thu Trang – Cô Ánh Tuyết)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45  Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

· Hoạt động với nước

· Chăm sóc cây xanh

Hoạt động Học
8h45 – 8h55 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
8h55 – 9h15 Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h15 – 9h30 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

9h15 – 9h35

English

(Mr. Thái)

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

9h15 – 9h35

English

(Mr. Thái)

9h15 – 9h35

English

(Mr. Thái)

9h30 9h50 English

(Mr. Mark)

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

English

(Mr. Mark)

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động Học
9h50 – 10h30 Hoạt động Học 10h05 – 10h35

Múa hiện đại

Hoạt động Học 10h05 – 10h35

Múa hiện đại

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h30 – 13h45 Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa
13h45 14h15 Hoạt động chiều
14h15 14h45 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h45 15h05 English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Hoạt động góc Montessori Đàn
15h05 16h05 Hoạt động chiều/Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập/Hoạt động góc Montessori
16h05 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ 1 – PRE C1

(Cô Nghĩa –  Cô Trâm)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h50 Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời Hoạt động Học
8h50 – 9h20  Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Múa hiện đại · Hoạt động với nước

· Chăm sóc cây xanh

9h20 – 9h30 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h30 – 9h55 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h15 – 10h40 English

(Mr. Mark)

10h05 – 10h35

English

(Mr. Thái)

English

(Mr. Mark)

10h05 – 10h35

English

(Mr. Thái)

10h05 – 10h35

English

(Mr. Thái)

10h40 – 13h45 Vệ sinh cá nhân – Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa
13h45 14h50 Hoạt động chiều
14h50 15h20 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
15h20 15h50 English

(Mr. Thái)

Hoạt động học English

(Mr. Thái)

Hoạt động học Đàn
15h50 – 16h15 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h15 16h40 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h40 17h15 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ 2  PRE C2

(Cô Phương – Cô Mi Sa)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h50 Hoạt động ngoài trời

 

Múa hiện đại Hoạt động Học Múa hiện đại ·   Hoạt động với nước

·   Chăm sóc cây xanh

8h50 – 9h15 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động Học Hoạt động Học
9h15 – 9h35 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h35 – 10h05 9h50 – 10h15

English

(Mr. Mark)

 English

(Mr. Thái)

9h50 – 10h15

English

(Mr. Mark)

 English

(Mr. Thái)

 English

(Mr. Thái)

10h05 10h30 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h30 – 13h45 Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa
13h45 14h15 Hoạt động chiều
14h15 14h45 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
14h45– 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động học Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động học Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h20 15h50 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Đàn
15h50 16h30 English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập English

(Mr. Thái)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h30 17h15 Vệ sinh cá nhân – Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.