THỜI KHOÁ BIỂU USS 5

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 13-24 THÁNG – NURSERY 1 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h45 Đón trẻ
7h45 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15- 8h30 Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h30- 9h00 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động
(Chơi cát động lực)
Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

9h00 – 9h10 Uống nước trái cây/nước mát
9h10 – 9h35 Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
9h35 – 10h20 Hoạt động với nước

(9h30 – 9h45)

Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp
10h20 – 11h30 Ăn trưa – Tráng miệng trái cây – Vệ sinh trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Học

AeroBics

Hoạt động chiều Học

AeroBics

Vận động với nhạc Vận động với nhạc
14h30 – 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-vệ sinh chiều
15h30 – 16h00 Tạo hình sáng tạo Hoạt động vui chơi Hoạt động phòng Montessori Ôn chiều Hoạt động vui chơi
16h00 – 16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Ôn chiều Hoạt động vui chơi trong lớp Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25-36 THÁNG – NURSERY 2 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15– 8h45 Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h45– 9h00 Hoạt động học English

(Ms. Yến)

English

(Mr. Hải)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

English

(Mr. Mark)

9h00 – 9h10 Uống nước trái cây/nước mát
9h10 – 9h35  Hoạt động với nước

(9h10 – 9h30)

Hoạt động học

 

Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
9h35 – 10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Hoạt động

(Chơi cát động lực)

Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori
10h20 – 11h30 Ăn trưa – Tráng miệng trái cây – Vệ sinh trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Học

AeroBics

Hoạt động chiều Học

AeroBics

Vận động với nhạc Vận động với nhạc
14h30 – 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-vệ sinh chiều
15h30 – 16h00 Hoạt động phòng Montessori Tạo hình sáng tạo Hoạt động chiều Đọc thơ Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00 – 16h20 English (16h00 – 16h15)

(Mr. Mark)

Ôn chiều Ôn chiều Hoạt động chiều Ôn chiều
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – PRE A 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30 – 8h05 Ăn sáng – Uống sữa
8h05 –  8h30  Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
8h30 – 8h50 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát động lực)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

8h50 – 9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00-9h30 Hoạt động với nước

(8h50 – 9h10)

English

(Ms. Yến)

English

(Mr. Hải)

English

(Ms. Yến)

English

(Mr. Mark)

9h35 – 10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori
10h20 – 11h30 Ăn trưa-ăn trái cây- vệ sinh cho trẻ
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Học

AeroBics

English

(Mr. Hải)

Học

AeroBics

Hoạt động chiều Hoạt động vui chơi
14h30 – 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-Vệ sinh chiều
15h30 – 16h00 English

(Mr. Mark)

Khám phá khoa học Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động phòng Montessori English (15h00 – 15h30)

(Ms. Yến)

16h00 – 16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Ôn chiều Tạo hình sáng tạo Ôn chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30 – 8h05 Ăn sáng – Uống sữa
8h05 –  8h30  Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
8h30 –  8h50    Hoạt động với nước Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori Hoạt động phòng Montessori
8h50 9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00 – 9h35 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Vận động thể chất)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h35 – 10h20 Vui chơi trong lớp English (9h35 – 10h05)

(Ms. Yến)

Vui chơi trong lớp

English (9h35 – 10h05)

(Mr. Hải)

Vui chơi trong lớp

English (9h35 – 10h05)

(Ms. Yến)

Vui chơi trong lớp

English (9h35 – 10h05)

(Mr. Mark)

Vui chơi trong lớp

10h20 – 11h30 Ăn trưa-ăn trái cây- vệ sinh cho trẻ
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Học

AeroBics

Hoạt động chiều Học

AeroBics

Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua-Vệ sinh chiều
15h00 – 15h30 Hoạt động chiều English

(Mr. Hải)

Khám phá khoa học Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Tạo hình sáng tạo
15h30 – 16h00 English

(Mr. Mark)

Hoạt động phòng Montessori Tạo hình sáng tạo Hoạt động chiều English

(Ms. Yến)

16h00 – 16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Ôn chiều Ôn chiều Ôn chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP – PRE C 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h30 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h30 – 8h05 Ăn sáng – Uống sữa
8h05 – 8h30  Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
8h30 – 8h50 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Vận động thể chất)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

8h50 – 9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00 – 9h30 Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori
9h35 – 10h20  Hoạt động với nước

(9h4510h15)

Vui chơi trong lớp

English (9h35 – 10h05)

(Ms. Yến)

Vui chơi trong lớp

English (9h35 – 10h05)

(Mr. Hải)

Vui chơi trong lớp

English (9h35 – 10h05)

(Ms. Yến)

English (9h35 – 10h05)

(Mr. Mark)

Vui chơi trong lớp

10h20 – 11h30 Ăn trưa-ăn trái cây- vệ sinh cho trẻ
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Học

AeroBics

Hoạt động chiều Học

AeroBics

Hoạt động vui chơi Khám phá khoa học
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua-Vệ sinh chiều
15h00 – 15h30 Hoạt động chiều English

(Mr. Hải)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Nghe cô kể chuyện Ôn chiều
15h30 – 16h00 English

(Mr. Mark)

Ôn chiều Tạo hình sáng tạo Hoạt động chiều English

(Ms. Yến)

16h00 – 16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động phòng Montessori Ôn chiều Ôn chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.