THỜI KHOÁ BIỂU USS 5

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 13 – 24 THÁNG – NURSERY 1 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00-7h45 Đón trẻ
7h45-8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15- 8h30 Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h30- 9h00 Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động
(Chơi cát động lực)
Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

9h00-9h10

Uống nước trái cây / nước mát

9h10-9h35 Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
9h35-10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori
10h20-11h30

Ăn trưa – Tráng miệng trái cây – Vệ sinh trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Học AeroBics Hoạt động chiều Học AeroBics Vận động với nhạc Vận động với nhạc
14h30-15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-vệ sinh chiều
15h30-16h00 Ôn chiều Hoạt động với nước Tạo hình sáng tạo Ôn chiều Hoạt động vui chơi
16h00-16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Ôn chiều Hoạt động vui chơi trong lớp Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2  

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00-7h30

Đón trẻ

7h30-8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15– 8h45 Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h45– 9h00 English

(Mr. Hải)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

 

English

(Mr. Hải)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

9h00-9h10

Uống nước trái cây / nước mát

9h10-9h35 Hoạt động học Hoạt động học

 

Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
9h35-10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Hoạt động

(Chơi cát động lực)

Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori
10h20-11h30

Ăn trưa – Tráng miệng trái cây – Vệ sinh trưa

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Học AeroBics Hoạt động chiều Học AeroBics Hoạt động chiều Hoạt động chiều
14h30-15h30

Ăn xế – Ăn sữa chua-vệ sinh chiều

15h30-16h00 Hoạt động phòng Montessori Ôn chiều Hoạt động chiều Tạo hình sáng tạo Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động với nước Ôn chiều English (16h00 – 16h15)

(Mr. Mark)

English (16h00 – 16h15)

(Mr. Mark)

16h20-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – PRE A 

THỜI GIAN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM

THỨ SÁU

7h00-7h45

Đón trẻ

7h45-8h00

Ăn sáng – Uống sữa

8h00- 8h15  Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h15 – 8h45 English

(Mr. Hải)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

English

(Mr. Hải)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

English

(Mr. Hải)

9h00 9h10

Uống nước trái cây / nước mát

9h10-9h35 Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
9h35-10h20 Vui chơi trong lớp Hoạt động với nước

(9h30 – 9h50)

Vui chơi trong lớp

Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp Hoạt động ngoài trời

(Chơi tự do)

10h20-11h30

Ăn trưa-ăn trái cây – vệ sinh cho trẻ

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Học AeroBics English

(Mr. Hải)

Học AeroBics Hoạt động học Hoạt động vui chơi
14h30-15h30

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh chiều

15h30-16h00 Hoạt động vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Mark)

16h00-16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Ôn chiều Tạo hình sáng tạo Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – LÁ – PRE B PRE C 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00-7h45

Đón trẻ

7h45-8h15

Ăn sáng – Uống sữa

8h15- 8h30  Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h30 9h00 English

(Ms. An)

Hoạt động học English

(Ms. An)

Hoạt động học English

(Ms. An)

9h00 9h10

Uống nước trái cây / nước mát

9h10-9h35 Hoạt động học Hoạt động với nước

(9h10 – 9h30)

Hoạt động học Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động học
9h35-10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp
10h20-11h30

Ăn trưa-ăn trái cây- vệ sinh cho trẻ

11h30-14h00

Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa

14h00-14h30 Học

AeroBics

Ăn xế – Ăn sữa chua Học

AeroBics

Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
14h30-15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-Vệ sinh chiều English (14h30-15h00)

(Mr. Hải)

Ăn xế – Ăn sữa chua-Vệ sinh chiều

15h30-16h00 Hoạt động vui chơi trong lớp Ôn chiều Tạo hình sáng tạo

 

Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h00-16h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động phòng Montessori English

(Mr. Hải)

English (16h15 – 16h45)

(Mr. Mark)

English (16h15 – 16h45)

(Mr. Mark)

16h30-17h00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.