THỜI KHOÁ BIỂU USS 5

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 13 – 24 THÁNG – NURSERY 1 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h45 Đón trẻ
7h45 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h30 Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h30 – 9h00 Hoạt động đồ vật Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Học động nghe nhìn Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Dạo chơi ngoài trời
9h00 – 9h10 Uống nước trái cây/nước mát
9h10 – 9h35 Hoạt động học  Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động làm quen với sách Hoạt động học
9h35 – 10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp
10h20 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Hoạt động với cát động lực Ôn chiều Ôn chiều Ôn chiều Hoạt động với cát động lực
14h30 – 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-vệ sinh chiều
15h30 – 16h00 Học động nghe nhìn Học Aerobic Tạo hình sáng tạo Học Aerobic Hoạt động vui chơi
16h00 – 16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập  Hoạt động vui chơi trong lớp

 

Hoạt động với cát động lực Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2  

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h45 Đón trẻ
7h45 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h30 Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h30 – 9h00 English

(Ms. An)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động Học
English(Ms. An)
Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát, chăm sóc vườn trường)

English

(Ms. An)

9h00 – 9h10 Uống nước trái cây/nước mát
9h10 – 9h35 Hoạt động học  Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
9h35 – 10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp
10h20 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Ôn chiều English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Mark)

14h30 – 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-vệ sinh chiều
15h30 – 16h00  Hoạt động phòng Montessori Học Aerobic Tạo hình sáng tạo Học Aerobic Hoạt động vui chơi
16h00 – 16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập  Hoạt động vui chơi trong lớp

 

Hoạt động với nước Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – CHỒI – PRE A 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7h00 – 7h45 Đón trẻ
7h45 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h30  Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng Tắm nắng Thể dục sáng
8h30 – 9h00 English

(Ms. An)

Dạo chơi ngoài trời

(Trò chơi dân gian, quan sát, vận động)

Hoạt động Học
English(Ms. An)
Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát, chăm sóc vườn trường))

English

(Ms. An)

9h00 – 9h10 Uống nước trái cây/nước mát
9h10 – 9h35 Hoạt động học  Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học Hoạt động học
9h35 – 10h20 Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Vui chơi trong lớp Hoạt động phòng Montessori Vui chơi trong lớp
10h20 – 11h30 Ăn trưa-ăn sữa chua- vệ sinh cho trẻ
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Ôn chiều English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Hải)

English

(Mr. Mark)

English

(Mr. Mark)

14h30 – 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua-Vệ sinh chiều
15h30 – 16h00 Hoạt động vui chơi trong lớp Học Aerobic Hoạt động với nước Học Aerobic Hoạt động vui chơi
16h00 – 16h20 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động phòng Montessori Tạo hình sáng tạo Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h20 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.