THỜI KHOÁ BIỂU USS 6

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 13-24 THÁNG – NURSERY 1

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 8h30 Đón trẻ – Ăn sáng – Uống sữa
8h30 – 8h40 Thể dục sáng
8h40 – 9h00 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
9h00 – 9h15 Uống nước trái cây/nước mát
9h15 – 9h45 P. THỂ CHẤT

(Trò chơi dân gian, vận động)

Hoạt  động với nước Hoạt động sân chơi P. ĐA CHỨC NĂNG

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt động sân chơi
9h45 – 10h15 Hoạt động góc Hoạt động góc Hoạt động vui chơi Hoạt động góc Hoạt động góc
10h15 – 11h15 Vệ sinh cá nhân – Ăn trưa
11h15 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00 – 15h45 15h00 – 15h15

Aerobics

Giáo dục kỹ năng sống 15h00 – 15h15

Aerobics

Tạo hình sáng tạo Giáo dục kỹ năng sống
15h45 – 16h30 Ôn tập chiều

Vệ sinh chiều

Ôn tập chiều

Vệ sinh chiều

Giáo dục kỹ năng sống

Vệ sinh chiều

Ôn tập chiều

Vệ sinh chiều

Ôn tập chiều

Vệ sinh chiều

16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25-36 THÁNG – NURSERY 2

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 8h00 Đón trẻ – Ăn sáng – Uống sữa
8h00  -8h20 Thể dục sáng
8h30 – 9h00 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học
9h00 – 9h10 Uống nước trái cây/nước mát
9h10 – 9h40 9h15 – 9h30

English

(Ms. An)

9h15 – 9h45

Hoạt  động với nước

 

9h15-9h30

English

(Ms. An)

P. THỂ CHẤT

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

9h15 – 9h30

English

(Ms. An)

9h40 – 10h20 P. ĐA CHỨC NĂNG

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt động sân chơi Hoạt động góc Hoạt động góc 9h30 – 9h50

Hoạt động sân chơi

9h50 – 10h20

Hoạt động góc

10h20 – 11h20 Ăn trưa
11h20 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00 – 15h30 15h00 – 15h15

Aerobics

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập 15h00 – 15h15

Aerobics

14h00 – 14h15

English

(Mr. Mark)

14h00 – 14h15

English

(Mr. Mark)

15h30 – 15h45 15h15 – 15h45

Hoạt động góc

15h15 – 15h45

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

Hoạt động vui chơi

15h00 – 15h45

Hoạt động vui chơi

15h00 – 15h45

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập

16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 1 – PRE A1

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h25 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h25 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động học
8h45 – 9h15 English

(Ms. An)

Hoạt  động với nước English

(Ms. An)

Hoạt động sân chơi

(hoặc sân thượng)

English

(Ms. An)

9h15 – 9h30 Uống nước trái cây/nước mát
9h30 – 10h00 Hoạt động sân chơi Hoạt động vui chơi  góc Hoạt động vui chơi góc 9h45 – 10h15

P. ĐA CHỨC NĂNG

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt động vui chơi góc
10h00 – 10h30 Hoạt động vui chơi góc
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Hoạt động chiều Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động chiều Ăn xế – Ăn sữa chua Ăn xế – Ăn sữa chua
14h30 – 15h00 Aerobics Ăn xế – Ăn sữa chua Aerobics Hoạt động chiều Hoạt động chiều
15h00 – 15h45 Ăn xế – Ăn sữa chua 15h30- 16h00

Học Võ

Ăn xế – Ăn sữa chua 14h15 – 14h45

English

(Mr. Mark)

14h15 – 14h45

English

(Mr. Mark)

15h45 – 16h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập 16h00 – 16h30

P. THỂ CHẤT

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Tạo hình sáng tạo Làm bài tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ..

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 2 – PRE A2

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h25 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h25 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động Học Hoạt động học
8h45 – 9h15 P. ĐA CHỨC NĂNG

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt  động với nước Vui chơi trong lớp Hoạt động sân chơi

(hoặc sân thượng)

Hoạt động góc
9h15 – 9h30 Uống nước trái cây/nước mát
9h30 – 10h00 English

(Ms. An)

Hoạt động vui chơi  góc English

(Ms. An)

Hoạt động vui chơi góc English

(Ms. An)

10h00 – 10h30 Hoạt động vui chơi góc Hoạt động vui chơi góc Hoạt động sân chơi
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Hoạt động chiều Học Võ Hoạt động chiều Ăn xế – Ăn sữa chua

 

Ăn xế – Ăn sữa chua
14h30 – 15h00 Aerobics Ăn xế – Ăn sữa chua Aerobics

 

Hoạt động chiều Hoạt động chiều
15h00 – 15h45 Ăn xế – Ăn sữa chua Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Ăn xế – Ăn sữa chua 15h15 – 15h45

English

(Mr. Mark)

15h15 – 15h45

English

(Mr. Mark)

15h45 – 16h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập 15h45 – 16h15

P. THỂ CHẤT

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Tạo hình sáng tạo Làm bài tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI  – PRE B

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h25 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h25 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 Hoạt động học Hoạt động Học Hoạt động học Hoạt động Học Hoạt động học
8h45 – 9h15 Hoạt động vui chơi góc Hoạt động vui chơi  góc Hoạt động ở sân thượng Hoạt động vui chơi góc Hoạt động góc

 

Uống nước trái cây/nước mát

9h15 – 9h30 Uống nước trái cây/nước mát
9h30 – 10h00 Chơi tự do dưới sân 9h45 – 10h15

Hoạt  động với nước

Hoạt động vui chơi góc Hoạt động góc
10h00 – 10h30 English

(Ms. An)

English

(Ms. An)

Chơi tự do dưới sân English

(Ms. An)

10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Aerobics Ăn xế – Ăn sữa chua Aerobics Ăn xế – Ăn sữa chua
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua 15h00 – 15h30

Học Võ

Ăn xế – Ăn sữa chua Hoạt động chiều  

Hoạt động chiều

15h00 – 15h45 Hoạt động vui chơi góc P. THỂ CHẤT

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Tạo hình sáng tạo 15h45-16h15

English

(Mr. Mark)

15h45-16h15

English

(Mr. Mark)

15h45 – 16h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động chiều P. ĐA CHỨC NĂNG

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ  – PRE C

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h25 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h25 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 English

(Ms. An)

Hoạt động Học English

(Ms. An)

Hoạt động Học English

(Ms. An)

8h45 – 9h15 Hoạt động học Hoạt động vui chơi  góc Hoạt động ở sân thượng Hoạt động vui chơi góc Hoạt động góc

 

Uống nước trái cây/nước mát

9h15 – 9h30 Uống nước trái cây/nước mát
9h30 – 10h00 Hoạt động vui chơi  góc 9h45 – 10h15

Hoạt  động với nước

Hoạt động Học Hoạt động góc
10h00 – 10h30 Hoạt động sân chơi Hoạt động vui chơi góc Chơi tự do dưới sân Hoạt động góc
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Aerobics Ăn xế – Ăn sữa chua Aerobics Ăn xế – Ăn sữa chua
14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua Học Võ Ăn xế – Ăn sữa chua Hoạt động chiều Hoạt động chiều
15h00 – 15h45 15h00 – 15h30

P. ĐA CHỨC NĂNG

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt động vui chơi góc Tạo hình sáng tạo 14h45 – 15h15

English

(Mr. Mark)

14h45 – 15h15

English

(Mr. Mark)

15h45 – 16h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động chiều 15h20 – 15h50

THỂ CHẤT

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.